Společnost ELMI SYSTEM, s.r.o. zajišťuje vypracování veškerých projekčních stupňů silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací. Provádíme projekční práce elektro, spojené s bytovou výstavbou, sociálními objekty, administrativními budovami a průmyslovými objekty.

Projekce silnoproudu zahrnuje:

 • návrh a dimenzování silnoproudých rozvodů a páteřních sítí,
 • návrhy rozvaděčů,
 • projekce hromosvodů a uzemnění,
 • návrhy a výpočty osvětlení a osvětlovacích soustav dle ČSN,
 • přípojky elektrické energie
 • řídící systémy
 • a další...

Slaboproudé rozvody zpracováváme v rozsahu:

 • poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), 
 • kamerové systémy (CCTV)
 • elektrickou požární signalizaci (EPS)
 • datové a telefonní rozvody, strukturované kabeláže (SK)
 • evakuačního a místní rozhlas (ER, MR)
 • docházkové a přístupové systémy (ACS)
 • domácí telefony a videotelefony (DT)
 • a další....

Nejčastěji zpracovávané stupně projektových dokumentací:

 • Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení

V případě požadavku investora provádíme autorský dozor v průběhu realizace.

Provádíme technický dozor stavebníka dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Dle uvedeného zákana je povinnost zajistit technický dozor stavebníka (investora) nad dodavatelsky prováděnou stavbou je-li, byť jen částečně, financována z veřejného rozpočtu (§ 152 odst. 5 cit. zákona).

Výkonem technického dozoru pro danou stavbu tvoří autorizovaná osoba, která nese za výkon této funkce nejen soukromoprávní (smluvní) odpovědnost, ale i odpovědnost veřejnoprávní podle § 12 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Technický dozorce by měl investora zastupovat především:

 • při kontrole provádění prací a dodávek a při jejich přejímání od dodavatele;
 • při jednáních s projektantem (autorský dozor), s příslušnými orgány státní správy (zejména stavební úřad) a s jinými účastníky výstavby.

Hlavním a obecným úkolem technického dozorce je pečovat o kvalitní, včasné a hospodárné provádění prací a dodávek, a to v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby (popř. s dokumentací pro provedení stavby) a se smluvními podmínkami výstavby.